துறைவன் விமர்சனம் – வால்தூஸ் இரயுமன்துறை

[gview file=”https://thuraivan.files.wordpress.com/2016/10/Valthoose-Michale.pdf”%5D